آزمايش الکترولیت های بدن به روش ISE

دستگاه هاي الكتروليت آنالايزر از روش   ISE جهت سنجش يونهاي مختلفي همچون سديم، پتاسيم، كلر، ليتيم، كلسيم و غيره استفاده مي نمايند. روش ISE  از نوعي (الكترود) سنسورالكتروشيميايي استفاده مي كند كه فعاليت يونها را به پتانسيل الكتريكي تبديل مي نمايد. نسبت بين فعاليت يوني و پتانسيل الكتريكي از معادله  NERNST  پيروي مي كند. مطابق با اين معادله لوگاريتم فعاليت يونها با پتانسيل الكترود رابطه خطي دارد. در اين روش الكترودهاي مختلف به يونهاي مختلف حساس هستند براي مثال الكترود سديم فقط به يونهاي سديم حساس است و پتاسيم به يونهاي پتاسيم و ديگر الكترود ها نيز به همين صورت عمل مي نمايند. اگر الكترودهاي مختلف با يكديگر تركيب شده و در يك مسير قرار گيرند مي توان يونهاي مختلف را در يك نمونه به طور همزمان اندازه گيري كرد. اجزاي يك الكترود كامل عبارتند از قسمت سيمي شكل فلزي، غشاء يون تراوا و محلول انتقال دهنده يونها. قسمت كليدي الكترود غشاء حساس آن مي باشد. روي يك طرف اين غشاء در تماس با محلول انتقال دهنده يون و روي ديگر آن در تماس با نمونه آزمايش مي باشد. در الكترود ها فعاليت يوني در قسمت سيمي شكل فلزي به فعاليت الكتريكي تبديل    مي شود.در تمامي دستگاه هاي الكتروليت آنالايزر الكترودي به نام الكترود رفرانس وجود دارد كه پتانسيل الكتريكي مرجع و ثابتي را فراهم مي سازد. اين الكترود نقطه اي مرجع را براي دستگاه جهت مقايسه با ديگر الكترود ها فراهم مي سازد. دستگاه الكتروليت آنالايزر پتانسيل هاي الكتريكي ايجاد شده توسط يونهاي سديم و پتاسيم و غيره را اندازه گيري نموده و آنها را از طريق كامپيوتر داخلي خود آناليز مي نمايند. دستگاه از دو نوع محلول استاندارد جهت كاليبراسيون خود استفاده مي نمايد كه محلول هاي استاندارد A  و B  ناميده مي شوند. يكي از اين محلولها براي كاليبراسيون نقطه پايه و ديگري براي شيب خطي منحني كاليبراسيون (Slope)  مي باشد.
يونهاي سديم و پتاسيم و ديگر يونها از مهمترين الكتروليت هاي بدن مي باشند كه اندازه گيري ميزان آنها در بيمار بسيار مهم مي باشد. در گذشته از روش فليم فتومتري به طور گسترده جهت اندازه گيري سديم و پتاسيم و ليتيم و غيره استفاده مي شد. در اين روش گذشته از مشكلات خاص به خود نظير نياز به گاز، كمپرس هوا و غيره، كاليبراسيون اين قبيل از دستگاه ها نيز مشكل زا مي باشد. تكرار پذيري نتايج قرائت شده توسط خيلي از فليم فتومتر ها نيز آنچنان كه بايد مورد قبول  نيست.به دليل مشكلات گفته شده در سالهاي اخير تكنولوژي   ISE به عنوان جايگزيني مناسب براي روش فليم فتومتري جهت سنجش يونهاي سديم، پتاسيم، كلر، ليتيم و غيره به طور وسيعي گسترش يافت. مزاياي اندازه گيري يونها به روش   ISE عبارتند از:    سرعت، دقت و صحت بسيار بالاتر از روش فليم فتومتري به همراه تكرار پذيري فوق العاده نتايج عدم نياز به رقيق سازي نمونه كه باعث كاهش خطا در اندازه گيري يونها مي شود.   مقدار كم نمونه مورد نياز جهت اندازه گيري و همچنين عدم نياز به كاليبراسيون دستي دستگاه هاي الكتروليت آنالايزر داراي نرم افزار پيشرفته اي مي باشند كه كاليبراسيون كاملاً اتوماتيك دستگاه را انجام مي دهد نتايج در مدت زماني كوتاه اندازه گيري شده و چاپ مي شوند. باركد نمونه ها و شماره پذيرش آنها نيز براي دستگاه قابل تشخيص بوده و به همراه نتايج در حافظه آن نگهداري مي شوند.
 
 
منبع : شرکت بدیر آزما طب( با مسئولیت محدود) |
برچسب ها : الكترود ,دستگاه ,يونهاي ,اندازه ,گيري ,كاليبراسيون ,اندازه گيري ,الكتروليت آنالايزر ,پتانسيل الكتريكي ,فليم فتومتري ,يونهاي سديم ,محلول انتقا